Institute of Sociology
of the Federal Center of Theoretical and Applied Sociology
of the Russian Academy of Sciences

Rostovskaya T.K., Kuchmaeva O.V. Vspomogatel'nyye reproduktivnyye tekhnologii glazami rossiyan. Vestnik Rossiyskoy akademii nauk. 2021. Vol. 91. No. 9. Pp. 879-888.Rostovskaya T.K., Kuchmaeva O.V. Vspomogatel`nyye reproduktivnyye tekhnologii glazami rossiyan. Vestnik Rossiyskoy akademii nauk. 2021. Vol. 91. No. 9. Pp. 879-888.
ISSN 0869-5873
DOI 10.31857/S0869587321090073
РИНЦ: https://www.elibrary.ru/item.asp?id=46464590

Posted on site: 25.10.21